芳年画

頼光宝之山人

Yoshitoshi, Yorimitsu Enters the Treasure Mountain (Yorimitsu takara no yama ni iru)

1枚

SOLD